Docházkový systém

obrazekGCT-PC2
Aplikace Evidence Pracovní Doby(EPD)

 • Chybí vám přesné sledování kontroly pracovní doby?
 • Už nehodláte tolerovat pozdní příchody?
 • Je jednou z vašich priorit plné využití pracovní doby každého zaměstnance?
 • Potřebujete přesnou kontrolu pohybu zaměstnanců a návštěv v areálu firmy?
 • Chcete zamezit přístup neoprávněným osobám do prostor vaší firmy?

Komplexní identifikační systém

 • Jde o modulární systém, který umožňuje vedení docházkové evidence až pro 50 000 zaměstnanců.
 • Konfigurace oprávnění a audit průchodů se provádí pomocí programové nadstavby na osobním počítači.
 • Systém pracuje nad SQL databází a je vybaven řadou rozhraní pro datové spojení jak s bezpečnostími (EZS, EPS, CCTV), tak i informačními (personální, mzdové, ekonomické) agendami.

Naše řešení zabezpečuje komplexní vedení docházkové evidence pracovníků s možným výstupem ve formě kontrolního listu nebo přímo ve formě dat do mzdových systémů.

Softwarové řešení a přehledné uživatelské rozhraní je vhodné jak pro menší společnosti, tak pro velké organizace. Jeho předností je „robustní“ výpočetní aparát, který umožňuje vedení evidence pracovní doby v provozech s různými typy pracovní doby (pevná či pružná pracovní doba, nepravidelné či turnusové rozložení pracovních směn a podobně).

Nasazením tohoto elektronického docházkového systému omezíte chyby vznikající při manuálním zpracování docházkových údajů a navíc je Vám k dispozici podrobná evidence nasnímaných údajů a to i při dodatečné úpravě dat. Zobrazení jména zaměstnance (popřípadě jeho fotografie)  jak na snímači, tak na kontrolním stanovišti (vrátnice, recepce) značně omezuje možnost “odpíchnutí” kolegovi.

S900Vedení firmy má k dispozici aktuální přehled o odpracovaných hodinách jednotlivců a stejně tak mají zaměstnanci k dispozici informaci o aktuálním stavu své odpracované doby (vypisuje se při každé identifikaci na docházkovém snímači). Tímto lze včas předejít případným nedorozuměním a chybám, která se jinak kumulují ke konci měsíce.

Firma zabezpečuje rovněž nepřetržitou zákaznickou podporu a to jak po celou dobu rozběhu systému a jeho začlenění do struktury organizace, tak po celou záruční dobu. Poskytuje též rychlou servisní podporu při poškození snímačů nebo identifikačních karet. V případě požadavku zabezpečuje i komplexní pozáruční servis a modernizaci produktů za velmi výhodných podmínek.

Detaily

Hlavní přínos docházkového systému GOLDCARD

Vynucení dodržování pracovní doby zamětnanců.

Jednoznačná a velmi jednoduchá registrace příchodů, odchodů a přerušení pracovní doby na základě bezkontaktní nebo biometrické identifikace.

Odbourání nutnosti ručního přepočtu a korekce docházkových dat jednotlivých zaměstnanců při zpracování měsíční docházkové evidence.

Velmi vysoká odolnost snímačů proti hrubému zacházení a minimální opotřebení využitím bezkontaktní technologie.

Umožňuje ON-LINE sledování docházkových dat zaměstnanců každým vedoucím pracovníkem prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu a sledování aktuální přítomnosti na pracovišti, či v daném objektu.

Náhrada manuálního vkládání vstupních dat do ekonomických a mzdových systémů automatizovaným přenosem dat do těchto programů.

Využití identifikačních médií jako průkazů nebo vizitek (logo firmy, jméno zaměstnance, fotka).

Možnosti využívání moderních technologií s provázáním na přístupové, stravovací a informační systémy.

Návratnost docházkového systému GOLDCARD:

 • zavedením docházkového systému zamezíte zbytečným přestávkám a prostojům zaměstnanců
 • v kombinaci s přístupovým systémem můžete detailně kontrolovat pohyb zaměstnanců v pracovní době
 • usnadníte práci mzdové účtárně
 • získáte data k analýze produktivity práce

Základní pojmy užívané v aplikaci Evidence Pracovní Doby:

vstupní údaj – (operace) data popisující průběh pracovní doby zaměstnance (Příchod, Odchod,Celodenní Absence)
typ operace – dodatečný údaj zpřesňující operaci (např. Příchod od lékaře, Odchod na služební cestu, atd.)
složka pracovní doby – vypočítaná část pracovní doby, která je zajímavá pro účely analýzy (např. doba odpolední směny, doba noční směny, atd.)

Činnosti související s docházkovou evidencí je možné rozdělit do těchto částí:

 • pořizování vstupních údajů
 • opravy a analýza pořízených dat
 • výpočet složek pracovní doby
 • opravy a analýza vypočítaných složek pracovní doby
 • transformace odsouhlasených složek pracovní doby na složky mzdové a jejich export do mzdového systému

Pořizování vstupních údajů (značení PŘÍCHODU, ODCHODU) je možné provádět:

 • zadáním do programu na PC
 • ( příručka uživatele)
 • identifikací na terminálech
 • GCT 115, GCT 212, GCT 1415.

Systém na základě vstupních údajů – konkrétních dat o docházce jednotlivých osob – a nakonfigurovaného algoritmu výpočtu generuje pro jednotlivé pracovníky složky pracovní doby. Důkladná analýza výkladu zákonných norem popisujících evidenci pracovní doby v konkrétní organizaci a možnost výpočtu se jejím požadavkům přizpůsobit většinou rozhodují o tom, zda pořízené řešení se bude využívat pouze jako pořizovač dat, nebo skutečně bude přínosem v podobě výkonného nástroje přispívajícího k efektivnímu řízení podniku. Řešení společnosti GoldCard představuje výkonný výpočtový aparátu, který dokáže postihnout výjimky a excesy vyplývající z požadavků uživatele a připravit kvalitní podklady pro integraci do používaných mzdových systémů. Toto řešení je možné znázornit na obrázku, který ilustruje procesy probíhající v rámci výpočtového aparátu; jeho vstupy a výstupy.

Některé zajímavé vlastnosti aplikace Evidence Pracovní Doby:

 • Výkonný aparát oprávnění pro přístup k datům a jednotlivým funkcím programu.
 • Rozdělení personální databáze do středisek se stromovou strukturou
 • Import osobní údajů z personálních programů.
 • Individuální i skupinové nastavení parametrů docházky.
 • Možnost pořizování docházkových operací obsluhou programu na PC.
 • Evidence změn provedených v docházkových datech.
 • Přizpůsobivost výpočtového aparátu požadavkům uživatele.
 • Automatické vyhodnocení směn na základě času pořízení vstupních údajů.
 • Výpočet přesčasů a příplatků.
 • Převod výsledného salda do dalšího měsíce.
 • Možnost tvorby pracovních plánů.
 • Export dat do mzdových systémů.
 • Provázanost s jinými aplikacemi systému.

Modulární výstavba systému GCS 7800 umožňuje projektovat:

 • autonomní stanoviště (autonomní systém)
 • propojení stanovišť v objektu (lokální systémy)
 • propojení objektů uživatele (centralizované systémy)

Aplikace Evidence Návštěv

zabezpečuje komplexní vedení evidence návštěv objektu, prostředky výpočetní techniky, s možností přidělení identifikační karty návštěvy s nadefinovanou trasou pohybu a automatickým odebráním při odchodu z objektu.

Některé zajímavé vlastnosti aplikace Evidence Návštěv:

 • Vytváření databáze návštěv s možností vyhledání záznamu – u opakované návštěvy odpadá vyplňování identifikačních údajů.
 • Evidence příchodu – záznam databáze obsahující identifikaci návštěvy, identifikaci navštíveného, důvod návštěvy, datum a čas příchodu, číslo vydané karty.
 • Evidence odchodu – doplnění záznamu časem odchodu, uvolnění karty pro další použití.
 • Vyhledávání záznamů databáze návštěv s možností generování tiskových sestav.
 • Import osobní údajů z personálních programů.
 • Provázanost s jinými aplikacemi systému.